Interesanti, Izklaide, Neticami, Noderīgi

Jauni noteikumi šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijām

Valdība otrdien, 18. decembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību, kādā tiek atzītas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas un kā tiek apstiprinātas audzēšanas programmas.

Noteikumi nosaka kārtību gan tīršķirnes liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, gan krustojuma cūku audzēšanai, gan arī pārējo sugu tīršķirnes lauksaimniecības dzīvnieku (trušu, kažokzvēru, briežu u.c.) audzēšanai, tādējādi nodrošinot vienotu pieeju visu sugu tīršķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai.

Noteikumi paredz, ka biedrība vai organizācija attiecīgai lauksaimniecības dzīvnieku sugai, šķirnei, līnijai vai krustojuma cūkām izstrādā audzēšanas programmu. Ja ar vienas sugas, šķirnes, līnijas vai krustojuma audzēšanu plāno nodarboties divas vai vairākas biedrības vai organizācijas, tās var savstarpēji vienoties un izstrādāt kopīgu audzēšanas programmu. Savukārt, ja tās attiecīgajai sugai, šķirnei vai līnijai izstrādās katra savu audzēšanas programmu, tām būs savstarpēji jāvienojas par vienotu prasību iekļaušanu audzēšanas programmās tīršķirnes vaislas liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai ciltsgrāmatas galvenajā daļā un vaislinieku sertifikācijai, savukārt pārējo tīršķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai – jāvienojas par ciltsvērtības noteikšanu, vaislas dzīvnieku reģistra kārtošanas metodiku, izlases principiem un atlasē lietotajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī par vaislas dzīvnieka definīciju.

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par audzēšanas programmas mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, starp biedrību vai organizāciju un attiecīgo saimniecību ir jānoslēdz vienošanās par attiecīgās audzēšanas programmas īstenošanu.

Ja biedrība vai organizācija īstenos audzēšanas programmu vietējās šķirnes lauksaimniecības dzīvniekiem, kuri atbilst apdraudētas šķirnes dzīvnieku statusam, tad valstī šai šķirnei tiks apstiprināta tikai viena saglabāšanas programma, tādējādi nodrošinot apdraudētas šķirnes dzīvnieku ilglaicīgu saglabāšanu un nepieļaujot populācijas sadrumstalošanu.

Jaunie noteikumi nemaina pašlaik pastāvošo kārtību, ka atzīta biedrība vai organizācija ik gadu sagatavo un iesniedz komisijā pārskatu par iepriekšējā gada sasniegumiem audzēšanas programmas īstenošanā un sniegtajiem ciltsdarba pakalpojumiem. Biedrībām un organizācijām, iesniedzot pārskatu par attiecīgo gadu, būs jānorāda tās lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības, kurās tiek īstenota audzēšanas programma, kā arī saimniecības, kurās tiek audzēti tīršķirnes lauksaimniecības dzīvnieki.

Biedrībām un organizācijām, kas īsteno jau apstiprinātas audzēšanas programmas, ir jāpapildina audzēšanas programmas atbilstoši jaunajām prasībām un jāizstrādā paškontroles procedūras, kurās paredzēti iespējamie riska faktori, kas saistīti ar ciltsdarba nosacījumu izpildi.

Noteikumi “Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: +371 67027498,
e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,
tīmekļvietne: www.zm.gov.lv